COMBIBREED - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ČMSCH, a.

     1. Definice

       V těchto všeobecných podmínkách (dále jen “VOP”) se používají následující definice:

 • Poskytovatel: poskytovatelem služeb je Českomoravská společnost chovatelů, a.s. se sídlem na ul. Benešovská 123, 252 09 Hradištko, IČ: 26162539.
 • Objednatel: každá právnická nebo fyzická osoba, pro kterou Poskytovatel provádí práci.
 • Zakázka: práce vykonávaná pro Objednatele.
 • v písemné podobě: obsahuje také zprávu, která je dána na vědomí elektronickými prostředky za předpokladu, že pravost zprávy a totožnost odesílatele lze stanovit s dostatečnou jistotou.
 • Vzorek: položka, kterou Objednatel předal nebo zaslal Poskytovateli pro její posouzení a výzkum.
 1. Platnost
 • 1 Těmito VOP se řídí všechny Zakázky.
 • 2 Těmito VOP se také řídí všechny nabídky nebo prohlášení Poskytovatele.
 • 3 Platnost VOP Objednatele je výslovně vyloučena.
 • 4 Tyto VOP jsou stanoveny pro všechny osoby pracující pro Poskytovatele a všechny zainteresované právnické subjekty.
 1. Uzavření smlouvy
 • 1 Všechny ústní nabídky Poskytovatele jsou bez závazků. Písemná nabídka nebo prohlášení jsou platné pro období jednoho měsíce, pokud není uvedeno jinak.
 • 2 Smlouva je uzavřena na základě přijetí písemné objednávky Objednatele a písemného potvrzení Poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn akceptovat nebo odmítnout objednávku dle vlastního uvážení.
 1. Cena a úhrada
 • 1 Smlouva je uzavřena za cenu, kterou Poskytovatel písemně uvedl; pokud cena uvedena není, bude platit cena podle posledního ceníku Poskytovatele.
 • 2 Úhradu Objednatel provede online platební kartou a na základě této platby bude Objednateli vystavena faktura.
 • 3 Poskytovatel si vyhrazuje v rámci potvrzení objednávky úhradu ceny služby před jejím poskytnutím. Poskytnutí služby je podmíněno touto úhradou.
 1. Stornování
 • 1 Objednatel může bezplatně zrušit Zakázku před doručením Vzorku/Vzorků Poskytovateli.
 1. Provedení
 • 1 V případě, že provedení Zakázky nebude možné z důvodu zaslání chybného vzorku – nedostatečné množství biologického materiálu, nesprávný odběr (odběrová sada, odebraný materiál, nedodržení podmínek odběru), nedodoržení podmínek transportu (špatná kvalita vzorku) – bude Objednatel o této skutečnosti informován a bude požádán o opakovaný odběr.
 • 2 Nelze si nárokovat cenu služby již Poskytovateli uhrazenou ani bezplatné provedení analýzy nového Vzorku.
 1. Dokončení a reklamace
 • 1 Poskytovatel bude pokud možno co nejvíce dodržovat informativně uvedený termín dodání výsledku, avšak v žádném případě to nebude striktní lhůta.
 • 2 Výsledky každé provedené analýzy budou Poskytovatelem zpracovány ve formě protokolu, který bude Objednateli dostupný na webových stránkách Poskytovatele v autorizované oblasti.
 • 3 Pokud Poskytovatel dokončil Zakázku nebo byly výsledky výzkumu provedeného Poskytovatelem zaslány Objednateli, Objednatel má právo po dobu 14 dnů po dokončení nebo zaslání podat písemné oznámení o nedostatku v úkonu, a to s odůvodněním. Pokud nedostatek nemohl být zjištěn po dokončení nebo obdržení výsledků, musí se tento nedostatek oznámit do 14 dnů poté, co Objednatel nedostatek zjistil nebo ho zjistit mohl.
 • 4 V případě, že Objednatel nezjistil žádné nedostatky nebo to neoznámil včas, v písemné formě nebo s odůvodněním, jakékoli právo Objednatele na náhradu, která je přímo či nepřímo spojena se Zakázkou, zaniká.
 1. Ochrana osobních údajů
 • 1 Objednatel tímto v souladu se zákonem 110/2019 Sb o zpracování osobních údajů = adaptační zákon k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GPPR), souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním osobních údajů Objednatelem poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Poskytovatel.
 • 2 Správce je oprávněn shromažďovat tyto údaje týkající se Objednatele – jméno a příjmení, adresa (fakturační a dodací), IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, další sdělené údaje a údaje, které vznikly zpracováním Zakázky.
 • 3 Poskytovatelem, jakožto správcem, je stanovený účel zpracování osobních údajů – přijímání a vyřizování objednávek, realizace závazku z kupní smlouvy, reklamační proces, archivace v souladu s obecně závaznými předpisy, účetní a daňová evidence, marketingové účely, zasílání obchodních nabídek správce. Osobní údaje se budou zpracovávat automatizovaně prostřednictvím počítačů a počítačových programů, v písemné podobě.
 • 4 Osobní údaje Objednatele bude správce uchovávat dle zákona č. 235/2004 Sb o DPH, tedy 10 let od konce toho kterého zdaňovacího období.
 • 5 Objednatel má v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na: přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost osobních údajů, vznesení námitky proti zpracování, podání stížnosti u dozorového úřadu.
 • 6 Správce může osobní údaje, které zpracovává, zpřístupňovat výhradně vlastním zaměstnancům a dále zpracovatelům, kteří pro správce vykonávají: práci v souvislosti se Zakázkou, externí daňové poradenství, zpracování účetnictví, externí právní služby, služby správy IT nutných k provozu naší výpočetní techniky a provozu webových stránek.
 • 7 Správce uplatňuje při zpracování osobních údajů postupy, mechanismy, organizační a technická opatření, které zamezují neoprávněnému zpracování.Zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou jeho klíčovými prioritami. Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.
 1. Odpovědnost a pojištění
 • 1 Poskytovatel neodpovídá za ztrátu nebo škodu, která vyplývá ze (1) Vzorků poskytnutých Objednatelem, pokud Objednatel nemůže řádně prokázat původ a identitu Vzorků, (2) nesprávné nebo neúplné informace poskytnuté Objednatelem.
 • 2 Odpovědnost Poskytovatele při výkonu Zakázky a zejména v souvislosti s laboratorním výzkumem je následující: a) na fakturách do výše 26 000 kč je omezena na maximální částku 65 000 kč; b) na fakturách od 26 000 kč do 65 000 kč je omezena na maximální částku 130 000 kč a c) na fakturách nad 65 000 kč je omezena na maximálně dvojnásobek fakturované hodnoty Zakázky. Je-li Zakázka pověřena několika činnostmi současně, každá činnost se považuje za samostatnou Zakázku.
 • 3 Odpovědnost Poskytovatele za ztrátu zisku, ztrátu obratu, ztráty úspor a ztráty způsobené stagnací (v provozu) a jiné formy obchodních ztrát je vyloučena.
 • 4 Objednatel odškodňuje Poskytovatele vůči pohledávkám třetích stran, pokud překračují omezení odpovědnosti uvedené v odstavci 1. nebo se vztahují k vyloučení odpovědnosti podle výše uvedeného odstavce 2.
 1. Skladování dat a materiálu
 • 1 Písemné dokumenty poskytnuté Objednatelem jsou uchovávány Poskytovatelem po dobu 5 let. Původní dokumenty budou Objednateli na vyžádání poskytnuty, s výhradou práva Poskytovatele vyhotovovat jejich kopie.
 • 2 Vzorky a další položky odeslané Objednatelem budou likvidovány, jakmile bude provedeno zadání, pokud Poskytovatel nebude považovat za nutné je i nadále ukládat.
 1. Závěrečná ustanovení
 • 1 Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
 • 2 Ukáželi-se, že některé ustanovení těchto VOP není z pohledu právních předpisů platné nebo vymahatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení.
 • 3 Poskytovatel má právo změnit nebo zrušit jednotlivá ustanovení těchto VOP. Objednatel má odpovědnost seznámit se vždy s aktuálním zněním VOP před učiněním objednávky služeb.
 1. Účinnost
 • 1 Tyto VOP vstupují v účinnost dne 1.5.2020